Opšti uslovi poslovanja

I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Fina nekretnine real astate agency, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posrednički naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik „Fina nekretnine real astate agency“ d.o.o., istu pokazao, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako se ne bi ponovilo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika „Fina nekretnine real astate agency“ d.o.o.

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpište Potvrdu o gledanju pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u delu II, poslednja alineja, ovih Opštih uslova poslovanja, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezi sa potencijalnim kupcem/zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između

Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom „ Fina nekretnine real astate agency” d.o.o.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANjE I OBAVEZE NALOGODAVCA


Obaveze posrednika
- da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanoj formi;
- da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
- da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
- da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori Nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
- da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove;
- da omogući razgledanje nepokretnosti;
- da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a na pisani zahtev, odnosno po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
- da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
- da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora;
- da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
- da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;
- da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokat) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije,
- da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju;

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o
pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim
licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

- neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
- organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika,
srodnika i sl.) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
- Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za
zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti;

Prava posrednika prilikom posredovanja
Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografiše ili napravi
video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije,
odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne
nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili
putem oglasa na internetu.

Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju,
kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog
posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je
dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja
tog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim
Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

Ekskluzivno posredovanje
Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u
ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je objekat Ugovora o posredovanju, niti će
angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi
sa predmetne nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog
posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade
štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne
posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Obaveze Nalogodavca
- da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja,
- da Posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je
predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na
nepokretnosti;
- da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti,
na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
- da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke
o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
- da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog prometa kao i
slučajevima iz dela III ovih Opštih uslova, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku
druge troškove nastale tokom posredovanja;
- da obavesti Posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno
o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale
promene;
- da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim
povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor/Predugovor o kupoprodaji
nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada
posrednika.

III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU


Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao,
osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu
zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre
zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina
troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni
deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnog nepokretnosti
(Izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako
nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira
na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito
navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj,
kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi
posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji
bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog
kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala
prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne
dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je
neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju,
dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako ugovorom o
posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj
meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da
plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije
ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u
svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja,
odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za
potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora,
Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije
drugačije ugovoreno.

IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU


Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet
posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja
ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima
poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su
međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u
slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu
informaciju prikrio od kupca).

V PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovora zaključuje. Ako nije drugačije
ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je
posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije
ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod
ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od
momenta dostavljanja istog drugoj strani.

VI OPŠTE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su
uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju
u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim
odnosima.

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u
prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

CENOVNIK

Usluga za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti „FINA NEKRETNINE Real Estate Agency“ DOO
Prijepolje, ul.Vladimira Perića-Valtera 76 a,broj upisa u registar posrednika 023
 • Posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti Prodaja ( provizija za posredovanje prilikom prodaje naplaćuje se od Prodavca ) od 1-3 % ( minimalni iznos 500 € u dinarskoj protivrednosti ) od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti i plaća se prilikom davanja kapare ili avansa.
 • Posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti Kupovina ( provizija za posredovanje prilikom prodaje naplaćuje se od Kupca ) od 1-3 % ( minimalni iznos 500 € u dinarskoj protivrednosti ) od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti i plaća se prilikom davanja kapare ili avansa.
 • Posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti Zamena ( provizija se naplaćuje od svake strane u zameni ) od 1-3 % ( minimalni iznos 500 € u dinarskoj protivrednosti ) od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti koju je stranka stekla zamenom,a plaća se na dan overe predugovora ili ugovora.
 • Posredovanje u izdavanju stanova i poslovnih prostora 50 % jednomesečnog zakupa od Nalogodavca i 50 % jednomesečnog zakupa od Zakupca , plaća se na dan zaključenja Ugovora o zakupu.
 • Posredovanje u prometu nepokretnosti koje nisu na teritoriji Opštine Prijepolje od 1-5 % dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti i plaća se prilikom davanja kapare ili avansa.
 • Usluga pripreme i kompletiranja dokumentacije za prodaju nepokretnosti od 0,1-2 % od procenjene vrednosti nepokretnosti.
 • Provera dokumentacije bez učešća u kupoprodaji i dodatnog anagažovanja od 5.000 do 30.000 rsd.
 • Provera dokumentacije bez učešća u kupoprodaji i dodatnog anagažovanja ,koje nisu na teritoriji Opštine Prijepolje od 8.000 do 48.000 rsd.
 • Priprema dokumentacije za overu Predugovora ili Ugovora kod Javnog beležnika bez učešća u kupoprodaji i dodatnog angažovanja od 12.000 do 48.000 rsd.
 • Stručne konsultacije koje se odnose na promet i izdavanje nepokretnosti bez učešća u kupoprodaji i izdavanju od 10.000 do 100.000 rsd.
 • Priprema dokumentacije za knjiženje u RGZ,Službu za Katastar nepkretnosti od 5.000 do 50.000 rsd.
 • Predaja dokumentacije u RGZ SKN ,ZK PU od 3.000 do 15.000 rsd.
 • Priprema dokumentacije za Republičku i lokalnu Poresku Upravu bez posredovanja u prometu od 5.000 do 25.000 rsd.
 • Procena vrednosti nepokretnosti bez učešća u prodaji iste , a sa anagažovanjem ovlašćenog sudskog procenitelja od 6.000 do 18.000 rsd.
 • Održavanje nekretnina, plaćanje računa, periodični obilazak nekretnine, naplata stanarine, kontrola ispravnosti uređaja itd. od 6.000 do 50.000 rsd.
 • Naknada u slučaju neporavdanog odustanka od završetka započetog posla posredovanja, kada je posrednik ispunio svoje obaveze po nalogu Nalogodavca, za obilazak nepokretnosti 2.000 rsd, dnevno oglašavanje 500 rsd.
 • Sve ostalo što nije predviđeno ovim cenovnikom naknadno se i neposredno ugovara.
NAPOMENA:
1. Nalogodavac i Posrednik se mogu dogovoriti o visini posredničke nanade ,a u slučaju kada je posrednik već obavljao bilo koje poslove posredovanja za Nalogodavca.
2. Nalogodavac će sa posrednikom dogovoriti,usmeno ili pismeno, oko visine naknade za dodatne poslove koje posrednik obavlja za Nalogodavca, a sve u zavisnosti od obima posla.

Ovaj cenovnik se primenjuje od 01.01.2015.godine
FINA NEKRETNINE Real Estate Agency“DOO

Preuzmite Pdf dokumente:
Ugovor o posredovanju NOVI KUPAC
Ugovor o posredovanju PRODAVAC
Ugovor o posredovanju ZAKUP

PRAVNA REGULATIVA

Informacije koje se nalaze na web stranici samo su za opšte rukovođenje o pitanjima koje su od interesa.Primena zakona može naširoko da varira, zasnovano na specifičnim činjenicama o kojima je reč. Uzimajući u obzir promenljivost zakona, pravila i odredaba i nasleđenim rizicima elektronske komunikacije, moguće je doći do zastoja, propusta ili netačnosti u informacijama koje se nalaze na ovoj web stranici. U vezi sa tim, web stranicu ne treba koristiti kao zamenu za konsultacije sa licencnim agentom za nekretnine ili drugim kompetentnim savetnicima. Pre donošenja bilo kakve odluke ili preuzimanja bilo kakve radnje, predlažemo da se posavetujete sa nama- Agencijom Fina nekretnine. Mi smo preduzeli sve potrebne mere da se osiguramo, da su sve informacije koje se nalaze na web stranici, dobijene od kompletnih izvora.
Agencija Fina nekretnine nije odgovorna za bilo kakve greške ili propuste, ili za ishode koji proisteknu iz upotrebe ovih informacija.
Sve informacije na web stranici su bez garancije o potpunosti, tačnosti, pravovremenosti ili o rezultatima koji su dobijeni upotrebom ovih informacija, i bez bilo kakve garancije bilo koje vrste, izražene ili nagoveštene, uključujući, ali ne i ograničavajući na garancije o obavljanju, paritetu i prikladnosti za određenu svrhu. Agencija Fina nekretnine, njegovi parteri ili saradnici, agenti ili zaposleni, neće biti odgovorni za nastalu štetu Vama ili bilo kome drugom za odluku ili preuzetu radnju u vezi sa informacijama na web stranici ili za bilo koje konsenkvente, specijalne ili slične štete, čak i ako ste upozoreni na mogućnost takvih šteta. Određeni linkovi na web stranici se povezuju sa drugim Web stranicama koji su održavani od treće strane nad kojima Agencija Fina nekretnine nema kontrolu.
Agencija Fina nekretnine ne stoji iza tačnosti ili bilo kog drugog aspekta ili informacija sadržanih na drugim Web stranicama.