Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj upravi (.Službeni glasnik RS., broj 79/05), Ministarstvo finansija daje O B J A Š Nj E Nj E u vezi prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana

Odredbom člana 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04 . ispravka, 61/05 i 61/07 - u daljem tekstu: Zakon) propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice . punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana).

Prema odredbi stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:
1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu iz stava 2. tačka 1) ovog člana (član 56a stav 3. Zakona).

Odredbom stava 4. istog člana Zakona propisano je, da ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju u skladu sa stavom 3. ovog člana ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana iz stava 3. ovog člana.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 3. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana (član 56a stav 5. Zakon).

Prema odredbi člana 56a stav 6. Zakona, pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana nema:
1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario
refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;
3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati
porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom
kojim se uređuju porezi na imovinu;
4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana i vodi evidenciju o kupcima prvog stana i članovima porodičnih domaćinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV,
kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV (član 56a st. 7. i 8. Zakona).

Napominjemo, da se pravo na refundaciju PDV iz člana 22. Zakona o izmenama i
dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS, broj 61/05), a
koji se odnosi na član 56a Zakona, može ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona (član 29. Zakona o izmenama i
dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost).

Odredbom člana 10a stav 1. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i
o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV (Službeni glasnik RS br. 107/04,
65/05 i 63/07 - u daljem tekstu : Pravilnik) propisano je, da kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Prema odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, stanovima, u smislu ovog pravilnika,
smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i
vlasnički udeli na tim dobrima (u daljem tekstu: stan).

Saglasno članu 10a stav 3. Pravilnika, nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je
organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV -prodavca stana u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i
sadržini poreske prijave PDV (Službeni glasnik RS, br. 94/04 i 108/05).

Odredbom stava 4. istog člana Pravilnika, zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu RFN . Zahtev kupca prvog stava za refundaciju PDV, koji je odštampan uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Saglasno odredbi stava 5. istog člana Pravilnika, uz zahtev iz stava 1. ovog člana,
dostavlja se:

1) izvod iz matične knjige rođenih;
2) uverenje o državljanstvu;
3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5) račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Prema odredbi stava 6. istog člana Pravilnika, ako kupac prvog stana zahteva refundaciju
PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored
dokumenata iz stava 5. ovog člana, dostavlja i:

1) dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona (npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr);
2) dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili
potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan iz stava 5. tačka 7) ovog člana daje se na Obrascu
IKPS PDV . Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (član 10a stav 7. Pravilnika).

Nadležni poreski organ iz stava 3. ovog člana, nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja
zahteva i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV (član 10a stav 8. Pravilnika).

Saglasno navedenom, kupac prvog stana, tj. fizičko lice . punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, može da ostvari refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, a pod uslovima i na način propisanim Zakonom i Pravilnikom, pri čemu napominjemo, da rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV nije ograničen ovim propisima.