Reciprositet i sticanje prava svojine na nepokretnostima

Sticanje prava svojine na nepokretnostima

Sklapanje pravnih poslova ( sticanje prava svojine na nepokretnostima) između fizičkih ili pravnih lica koji nisu državljani SR Srbije moguće je pod uslovom da postoji reciprocitet između države Srbije i zemlje iz koje kupac ( fizičko ili pravno lice) dolazi.

Reciprocitet u sticanju nepokretnosti pravnim poslovima inter vivos postoji sa sledećim državama: Alžir, Argentina, Australija, Austrija, Bangladeš, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Velika Britanija, Gambija, Gvineja, Grčka, Danska, Devičanska ostrva, Egipat, Ekvador, Indija, Indonezija, Iran, Irska, Italija, Izrael, Japan, Jordan, Južna afrika, Kanada, Kenija, Kipar, Kneževina Monako, Liban, Liberija, Litvanija, Linhenštajn, Luksemburg, Republika Mali, Mađarska, Malta, Meksiko, Namibija, Nemačka, Nigerija Nikaragva Novi zeland, Norveška, Panama, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Sad, Senegal, Singapur, Sirija, Slovačka, Sudan, Tajland, Tanzanija, Turska, Ukrajina, Urugvaj, Finska, Francuska, Holandija, Hong Kong, Češka republika, Čile, Švajcarska, Švedska, Španija.

U slučaju nepostojanja ugovora koji reguliše pitanje nasleđivanja između Republike Srbije i neke zemlje, treba da se pođe od pretpostavke da svaka država priznaje pravo nasleđivanja našim državljanima do kokaza o suprotnom , te tako nije potrebno utvrđivati postojanje reciprociteta u nasleđivanju u odnosu na svaku pojedinu državu.

Izuzetak u svakom pogledu, za sada, jeste Republika Makedonija sa kojom naša zemlja nema ni reciprocitet u nasleđivanju.

Ugovorni reciprocitet u nasleđivanju nepokretnosti postoji sa sledećim državama:

ALBANIJOM - na osnovu čl. 2 Konvencije o nastanjivanju i konzularnoj službi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Albanske Republike od 22. juna 1926. godine ( " Sl. novine" br. 117/29) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

AUSTRIJOM - na osnovu čl. 29 stav 2 Ugovora između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju od 16.12.1954. godine (" Sl. list FNRJ" br. - dodatak br. 8/55)

BUGARSKOM - na osnovu čl. 19 Ugovora između NRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. marta 1956.
godine (" Sl. list" FNRJ - dodatak br. 1/257)

ČEŠKOM i SLOVAČKOM - na osnovu čl. 35 Ugovora između SFRJ i ČSSR o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964. godine (" Sl. list SFRJ" - dodatak br. 13/64)

FRANCUSKOM - na osnovu čl. 4 Konvencije o nastanjivanju između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Francuske od 30. januara 1929. godine (" Sl. novine" br. 112/29) pod istim uslovima kao i državljani ma koje treće države

GRČKOM - na osnovu čl. 1 stav 2 Ugovora o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Grčke Republike od 02.11.1927. godine (" Sl. novine" br. 254/28) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

HOLANDIJOM - na osnovu čl. 1 stav 2. Ugovora o trgovini i plovidbi između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije od 28. maja 1930. godine (" Sl. novine" br. 85/32) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

JAPANOM - na osnovu čl. 2 Ugovora o trgovini i plovidbi između FNRJ i Japana od 28.02.1959. godine (" Sl. list FNRJ" - dodatak br. 7/59) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

MAĐARSKOM - na osnovu čl. 40 Ugovora između SFRJ i Narodne Republike Mađarske o uzajamnom pravnom saobraćaju od 07. marta 1968. godine (" Sl. list SFRJ" - dodatak br. 3/68)

MONGOLIJOM - na osnovu čl. 42 Ugovora između SFRJ i Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08. juna 1981. godine (" Sl. list SFRJ" - Međunarodni ugovori br. 7/82)

POLJSKOM - na osnovu čl. 35 Ugovora između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06. februara 1960. godine (" Sl. list SFRJ" - dodatak br. 5/63)

RUMUNIJOM - na osnovu čl. 34 Ugovora između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18. oktobra 1960. godine (" Sl. list FNRJ" - dodatak br. 8/61)

Državama bivšeg SSSR - na osnovu čl. 36 Ugovora između FNRJ i SSSR o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. godine (" Sl. list FNRJ" - dodatak br. 5/63)

SAD-om - na osnovu Obaveznog tumačenja čl. 2 Ugovora o trgovini i plovidbi između Srbije i SAD koji je zaključen oktobra 1881. godine i čl. 5 Sporazuma između vlade SAD i FNRJ o novčanim potraživanjima SAD i njihovih državljana, zaključenog 19. jula 1948. godine (" Sl. list FNRJ" br. 31/53) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

ŠPANIJOM - na osnovu čl. 2 Konvencije o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Španije od 27. septembra 1929. godine (" Sl. novine br. 143/38) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

ŠVEDSKOM - na osnovu čl. 1 Ugovora o trgovini i plovidbi između Jugoslavije i Švedske od 10. maja 1937. godine (" Sl. novine br. 143/38) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

VELIKOM BRITANIJOM - na osnovu čl. 5 Ugovora o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Irske od
maja 1927. godine (" Sl. novine br.46/28) koji sadrži klauzulu najpovlašćenije nacije

SLOVENIJOM - na osnovu Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja od 18. juna 2002. godine (" Sl. list SCG br.6/04), koji je stupio na snagu 01. maja 2004. godine

Za zemlje koje se ne nalaze na ovom spisku, potrebna je saglasnost i tumačenje Ministarstva pravde - sektora za normativne poslove i međunarodnu sardnju- odsek za međunarodnu pravnu pomoć.