Porez na prenos apsolutnih prava

Poreski obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prenosilac prava odn. prodavac - a porez plaća kupac kao ugovorna strana koja je tu obavezu preuzela u Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti (supstidijarni jemac)

Poreska prijava za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava (raniji naziv porez na promet) podnosi se odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se predmetna nepokretnost nalazi u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava ( ugovor o kupoprodaji, ugovor o zameni) - kao danom nastanka poreske obaveze.

Osim popunjenog obrasca PPI-4 (popunjenog na ime prodavca i potpisanog od strane prodavca) potrebno je priložiti sledeće:
- ugovor o kupoprodaji - 2 fotokopije i original radi uvida
- dokaz o vlasništvu prodavca (Ugovor o otkupu, kupoprodaji, zameni, poklonu, doživotnom izdržavanju - sve snadbeveno poreskom klauzulom nadležne poreske uprave, Rešenje o nasleđivanju - snadbeveno pečatom pravosnažnosti i poreskom klauzulom nadležne poreske uprave, sudska presuda ili građevinska i upotrebna dozvola - snadbeveni pečatom pravosnažnosti ) - 2 fotokopije i original radi uvida
- fotokopije lične karte ugovornih strana.

Ukoliko je prodavac pravno lice - potrebno je da poresku prijavu - obrazac PPI - 4 potpiše i overi pečatom

Ukoliko je više prodavaca - poreska prijava se podnosi za svakog pojedinačno i to srazmerno njihovim udelima

Ukoliko je prodavac nerezident (strani državljanin) - potrebna je fotokopija pasoša kojim
se legitimiše.

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% na utvrđenu i procenjenu tržišnu vrednost predmetne nepokretnosti i plaća se u roku od 15 dana od dana dobijanja poreskog rešenja.

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 10 dana od dana prijema ugovora utvrdi poresku osnovcu u visini tržišne vrednosti.

Poreska uprava ima diskreciono pravo da izvrši procenu nekretnine - odn. njene tržišne vrednosti, i da se na osnovu te procene odredi poreska osnovica za plaćanje poreza - što praktično znali da nema obavezu da prihvati ugovorom utvrđenu kupoprodajnu cenu.

U okviru tog diskrecionog prava uprava prihoda može da se služi raznim elementima za određivanje. Najčešće su njeni stručnjaci dobro informisani, znaju za koliko se prodao stan pored, i nemaju obavezu izlaska na teren. Porez određuju i na osnovu njihove sklale. Gleda se koja je ulica, koji deo grada, da li je naselje urbanizovano. Umanjenje se obračunava za prizemlje, potkrovlje, nepostojanje grejanja i lifta, na primer.

Ono što ne mogu da urade je da nekretninu procene manje od cene na kupoprodajnom ugovoru.

Nakon izvršenog plaćanja poreza po dobijenom rešenju, pristupiti poreskoj upravi sa svim originalnim primercima ugovora radi stavljanja poreske klauzule.