Porez na imovinu za vlasnike nekeretnina

Porez na imovinu između ostalog plaća se i na pravo svojine na nepokretnosti.

Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnostima je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova visina se utvrđuje na godišnjem nivou, a plaća se kvartalno što znači tromesečno.
Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu podnosi se odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se predmetna nepokretnost nalazi osim popunjenog obrasca PPI-2 (popunjenog na ime kupca ) potrebno je priložiti sledeće:
- ugovor o kupoprodaji - fotokopija i original radi uvida
- fotokopija lične karte podnosioca prijave odn. kupca

Ako više pravnih ili fizičkih lica ostvaruje pravo svojine na istoj nepokretnosti - poreski obveznik je svako od njih, srazmerno svom udelu.

Ukoliko je kupac pravno lice - potrebno je da poresku prijavu - obrazac PPI-1 potpiše i overi pečatom

Ukoliko je više kupaca - poreska prijava se podnosi za svakog pojedinačno srazmerno svom udelu

Ukoliko je kupac nerezident - strani državljanin - potrebno je pribaviti PIB za fizička lica pre nego se podnese poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu.

PIB za fizička lica - nerezidente, pribavlja se u Ministarstvu finansija - poreska uprava, a od dokumentacije je potrebno priložiti:
- overenu fotokopiju pasoša
- overenu fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili drugog akta kojim se stiče pravo svojine
na nepokretnosti.